Stichting Harmonisch Beheer

verhuurder, beheerder en eigenaar van kantoor-

en bedrijfsruimte in het Sidhadorp in Lelystad

Wonen, werken en recreëren in het Sidhadorp in Lelystad, de ideale combinatie voor een succesvol ondernemerschap.

Verklaring gegevensbescherming van Stichting Harmonisch Beheer (SHB)

 

 

1. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon evenals van degene die door de onderneming is belast met de gegevensbescherming

Deze gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door: Verantwoordelijke: Stichting Harmonisch Beheer, Neckarstraat 37, 8226 LL Lelystad, E-mail: info@harmonischbeheer.nl ,Telefoon: 0320 411006.

De aanstelling van een persoon, die voor de stichting is belast met de gegevensbescherming, is op basis van de omvang van de stichting niet vereist. Contactpersoon met betrekking tot gegevensbescherming is de directie van de verantwoordelijke (rechts)persoon, bereikbaar op bovengenoemd adres.

 

 

2. Vergaren en opslaan van persoonsgebonden gegevens evenals de gebruikswijze en het gebruiksdoel

a) Bij het bezoeken van de website: Bij het bezoeken van de website van SHB worden geen persoonsgebonden gegevens geautomatiseerd verzameld. Ook wordt geen gebruik gemaakt van cookies of analyse-diensten. Door SHB worden geen nieuwsbrieven verstuurd.

 

b) Bij gebruikmaking van ons contactformulier: Voor vragen of berichten bieden wij u de mogelijkheid om met ons contact op te nemen door middel van een daartoe op de website geplaatst formulier. Daarvoor is het opgeven van uw naam, een geldig e-mailadres en uw vraag of bericht vereist, zodat wij weten van wie de vraag of het bericht afkomstig is en om de vraag of het bericht te kunnen beantwoorden. Meerdere gegevens kunnen vrijwillig worden verstrekt. De gegevensverwerking ten behoeve van de contact-opname met ons vindt plaats conform art. 6, lid. 1, sub. a AVG op basis van uw vrijwillige akkoordverklaring. De voor het gebruik van het contactformulier door ons vergaarde persoonsgebonden gegevens worden na afwikkeling van de door u gedane aanvraag automatisch gewist.

 

c) Gegevens voor huurovereenkomst: Wij vergaren persoonsgebonden gegevens wanneer u SHB deze bij de voorbereiding voor het afsluiten van een huurovereenkomst vrijwillig mededeelt. De gegevens die dienen te worden aangeleverd staan aangegeven in de huurovereenkomst en bijbehorende lijst met contactgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor het nakomen van de overeenkomst en voor de financiële administratie. Zonder deze gegevens kan de huurovereenkomst niet tot stand komen en/of niet worden nagekomen.

 

Welke gegevens er worden vergaard kan worden opgemaakt uit de aangeboden huurovereenkomst en de lijst met contactgegevens. SHB gebruikt de door u verstrekte gegevens conform art. 6, lid. 1, sub. b AVG (noodzakelijk voor het opstellen van een overeenkomst) voor het opstellen en nakomen van de overeenkomst. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor verdere bewerking beperkt en na afloop van de door de belasting en de handelsinstellingen voorgeschreven bewaartermijnen gewist. Als de overeenkomst niet tot stand komt, dan worden uw gegevens onmiddellijk na het bekend worden hiervan gewist.

 

Een verder gebruik van gegevens vindt alleen dan plaats indien u expliciet akkoord bent gegaan met het verdere gebruik van uw gegevens of indien wij ons los daarvan een gebruik van gegevens voorbehouden, dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

3. Doorgeven van gegevens

Overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden, anders dan voor onderstaande doeleinden, vindt niet plaats. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door, indien:

 

Ter realisering van de contractuele doelstellingen vindt overdracht van gegevens aan derden plaats aan de volgende betrokkenen:

 

Derden worden door ons contractueel of wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens. Bij de ingeschakelde betalingsdienstverlener bent u ook zelf contractpartner en bent u akkoord gegaan met diens voorwaarden en reglement met betrekking tot gegevensbescherming.

 

4. Routinematig wissen en opslaan van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens verwerken wij en slaan wij op uitsluitend gedurende de periode die voor de realisering van de doeleinden van het opslaan vereist is of voor zover dit door de Europese regelgevende instanties of door een andere wetgever is vastgelegd in wetten of voorschriften, waaraan degene die verantwoordelijk is voor de verwerking ondergeschikt is. Indien de doeleinden van het opslaan wegvallen of indien een door Europese regelgevende instanties of door een andere bevoegde wetgever de voorgeschreven opslagtermijn afloopt, dan worden de persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften gewist.

 

5. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht:

 

6. Recht op bezwaar

Voor zover uw persoonsgebonden gegevens op basis van gerechtigde belangen conform art. 6, lid. 1, sub. f AVG worden verwerkt, heeft u conform art. 21 AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, voor zover daarvoor redenen aanwezig zijn die voortvloeien uit uw persoonlijke situatie of gericht zijn op bezwaar tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht op bezwaar, dat zonder opgave van een bijzondere situatie door ons wordt verleend.

 

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of bezwaar, dan volstaat een e-mail aan info@harmonischbeheer.nl.

 

7. Gegevensveiligheid

In het kader van het bezoeken van de website maken wij gebruik van het algemeen verbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal betreft het hierbij een 256 bit versleuteling. Voor het geval uw browser geen 256-bit versleuteling ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan de 128-Bit v3 technologie. Of een afzonderlijke bladzijde van onze internetsite versleuteld wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- resp. slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browsers.

 

Voor back-up van gegevens maakt SHB gebruik van de services van TransIP, Schipholweg 9B, 2316 XB Leiden. Als Nederlandse organisatie valt dit bedrijf ook onder de EU algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG).

 

Verder maken wij gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, tegen gedeeltelijk of volledig verlies, verminking of tegen onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

 

8. Actualisering en wijziging van deze verklaring gegevensbescherming

Deze verklaring gegevensbescherming is nu actueel en heeft als stand mei 2018. Door de ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of wegens gewijzigde wettelijke respectievelijk bestuurlijke richtlijnen kan het nodig zijn deze verklaring gegevensbescherming te wijzigen. De op een bepaald moment geldige verklaring gegevensbescherming kan door u op ieder moment worden opgevraagd op https://www.harmonischbeheer.nl/ en worden afgedrukt.

 

 

 

Stichting Harmonisch Beheer